Xenonas Fos ke Choros

Xenonas Fos ke Choros Kythira

EN/NL

Palaiopolis beach on Kythera